Regulamin promocji „W abonamencie StethoMe® gratis”

1. Organizator i czas trwania Promocji

 1. Organizatorem promocji „W abonamencie StethoMe® gratis” (zwanej dalej „Promocją”) jest Spółka Medpartner sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu przy ul. Granicznej 3, 62 – 030 Luboń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000692553 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja trwa od dnia 07.12.2020 r. od godziny: 00:01 do dnia 31.01.2021.
 3. Promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540).
 4. Informacje o Promocji oraz jej zasadach zawarte będą w materiałach Organizatora dostępnych na stronie internetowej Organizatora.

 

2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Promocji (zwany dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Promocji ukończyła 18 rok życia, wykupiła abonament Domowypediatra.pl w opcji No Limits za 197 zł miesięcznie na okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy (zależnie od wyboru uczestnika), podała wszystkie dane wymagane przy rejestracji oraz wybrała opcje zakupu inteligentnego stetoskopu StethoMe® wraz z aplikacją do jego obsługi.
 2. W ramach abonamentu Domowypediatra.pl w opcji No Limits za 197 zł miesięcznie Organizator zapewnia świadczenia w termiach i na warunkach określnych w panelu na stronie https://panel.domowypediatra.pl.
 3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, przedstawiciele Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilno – prawnych, osoby najbliższe ww. osobom oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Promocji. Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje w całości niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji oraz wyraża zgodę na otrzymywanie połączeń telefonicznych lub mailowych od Organizatora związanych z niniejszą Promocją.
 5. Uczestnictwa w Promocji, jak również praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania świadczenia określonego w § 3 ust. 2, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 6. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny.

 

3. Zasady Promocji

 1. Aby wziąć udział w Promocji należy w czasie jej trwania:
  1. wykupić abonament Domowypediatra.pl w opcji No Limits za 197 zł miesięcznie na okres 12 lub 24 miesięcy,
  2. podać wszystkie dane wymagane przy rejestracji,
  3. uiścić terminowo wszystkie opłaty abonamentu określone w § 3 ust. 1 lit. a (tj. zależnie od wybranego abonamentu przez okres 12 lub 24 miesięcy).
 2. Za udział w Promocji uczestnikowi, przysługuje prawo do użyczenia na okres płatności abonamentu określonego w § 3 ust. 1 lit. a (odpowiednio do wykupionego abonamentu na 12 lub 24 miesiące) inteligentnego stetoskopu StethoMe® wraz z aplikacją do jego obsługi przez okres odpowiednio 12 lub 24 miesięcy (stosownie do posiadanego abonamentu). Po okresie abonamentu uczestnik ma możliwość na własnym koszt przedłużenia okresu korzystania z aplikacji na kolejne okresy zgodnie z cennikiem aplikacji StethoMe®. Ponadto w przypadku terminowego opłacania abonamentu określonego w § 3 ust. 1 lit. a przez okres odpowiednio 12 lub 24 miesięcy uczestnik nabywa prawo własności inteligentnego stetoskopu StethoMe® za kwotę 1 zł, przy czym uczestnikowi przysługuje rabat w postaci obniżenia jednego ostatniego miesięcznego abonamentu o kwotę 1 zł. Obniżenie następuje tylko jeden raz dla danego Uczestnika i co do jednego inteligentnego stetoskopu StethoMe®. Uprawnienia określone w niniejszym punkcie znajdują zastosowanie po spełnieniu przez uczestnika wszelkich warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 3. W przypadku zaprzestania świadczenia usług przez Organizatora przez upływem odpowiednio 12 lub 24 miesięcy określonych w § 3 ust. 1 i 2 uczestnik ma możliwość wyboru jednej z dwóch opcji: 1) zwrotu inteligentnego stetoskopu StethoMe® Organizatorowi albo a) zatrzymania inteligentnego stetoskopu StethoMe® za zapłatą za stetoskop ceny obniżonej stosunkowo do upływu czasu od wykupienia abonamentu przy cenie początkowej inteligentnego stetoskopu StethoMe® na kwotę 1.800,00 zł (np. przy abonamencie na 24 miesiące po upływie 12 miesięcy opłacania abonamentu cena stetoskopu wyniesie 900,00 zł, a po 18 miesiącach 450,00 zł)
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe uiszczanie opłat abonamentowych przez uczestnika lub innymi okolicznościami przez niego niezawinionymi.
 5. Organizator może skontaktować się telefonicznie z wybranymi uczestnikami w celu  weryfikacji podanych przez nich danych. W przypadku niepotwierdzenia podanych przez Uczestnika danych Uczestnik traci prawo świadczenia określonego w § 3 ust. 2.
 6. Organizator nie pobiera żadnych podatków w związku z przyznaniem świadczeń określonych w § 3 ust. 2.
 7. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu uzyskanie świadczenia określonego w § 3 ust. 2 niezgodnie z niniejszym regulaminem Uczestnik bez dodatkowego powiadomienia traci prawo do świadczenia określonego w § 3 ust. 2.

 

4. Postępowanie Reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Promocją należy kierować na poniższy adres: Medpartner sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu przy ul. Granicznej 3, 62 – 030 Luboń.
 2. Reklamację należy nadsyłać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, którego dotyczy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
 4. Decyzje dot. zgłoszonej reklamacji są ostateczne.

 

5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora. Z Regulaminem można również zapoznać się w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji i treści Regulaminu
  w trakcie trwania Promocji, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronach internetowych Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości
  w połączeniach telefonicznych lub mailowych określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w przypadku odebrania połączeń przez osoby nieuprawnione. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników postępujących niezgodnie
  z zasadami wymienionymi w tym Regulaminie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia, przerwy oraz opóźnienia w działaniu urządzeń technicznych i sieci telekomunikacyjnych, przy pomocy, których przeprowadzana jest Promocja.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Promocji. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Promocji lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do świadczenia określonego w § 3 ust. 2 i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania świadczenia określonego w § 3 ust. 2.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.