§ 1 Organizator i czas trwania Promocji

 1. Organizatorem promocji „Ubezpieczenie w pakiecie” (zwanej dalej „Promocją”) jest Spółka Medpartner sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu przy ul. Granicznej 3, 62 – 030 Luboń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000692553 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja trwa od dnia 30.11.2020 r. od godziny: 00:01 do dnia 31.12.2020 r.
 3. Promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540).
 4. Informacje o Promocji oraz jej zasadach zawarte będą w materiałach Organizatora dostępnych na stronie internetowej Organizatora.

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Promocji (zwany dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Promocji ukończyła 18 rok życia, wykupiła abonament Domowypediatra.pl w opcji za 197 zł miesięcznie oraz wizyty no limit na okres co najmniej 1 miesiąca, podała wszystkie dane wymagane przy rejestracji oraz wykupiła ubezpieczenie Link4 Dziecko o wartości 124 zł.
 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, przedstawiciele Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilno – prawnych, osoby najbliższe ww. osobom oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Promocji. Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje w całości niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji oraz wyraża zgodę na otrzymywanie połączeń telefonicznych lub mailowych od Organizatora związanych z niniejszą Promocją.
 4. Uczestnictwa w Promocji, jak również praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania świadczenia określonego w § 3 ust. 2, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 5. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny.

§ 3 Zasady Promocji

 1. Aby wziąć udział w Promocji należy w czasie jej trwania:
  1. wykupić abonament Domowypediatra.pl w opcji za 197 zł miesięcznie oraz wizyty no limit na okres co najmniej 1 miesiąca,
  2. podać wszystkie dane wymagane przy rejestracji,
  3. w terminie 30 dni od dnia wykupienia abonamentu, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. 1 wykupić ubezpieczenie dziecka w Link4 Dziecko o wartości 124 zł na kwotę 50.000,00 zł,
  4. dostarczenie Organizatorowi na adres mail wizyta@domowypediatra.pl skanu wykupionej polisy Link4 Dziecko oraz dowodu potwierdzenia składki w kwocie 124 zł.
 2. Za udział w Promocji uczestnikowi, po spełnieniu wszelkich warunków określonych w niniejszym regulaminie przysługuje obniżenie jednego miesięcznego abonamentu o kwotę 124 zł, przy czym obniżenie to następuje od abonamentu płatnego w miesiącu następnym po miesiącu potwierdzenia przez Organizatora spełnienia warunków niniejszej Promocji (z tym, że nie wcześniej niż 40 dni od dnia wykupienia ubezpieczenia Link 4). Obniżenie następuje tylko jeden raz dla danego Uczestnika (tylko co do jednej płatności miesięcznej) i co do jednej polisty ubezpieczeniowej Link4.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie dokumentów określonych w § 3 ust. 1 pkt 4 spowodowane nieprzesłaniem wiadomości, błędnym wysłaniem wiadomości lub niedostarczeniem wymaganych dokumentów, bądź przekazaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych.
 4. Organizator może skontaktować się telefonicznie z wybranymi Uczestnikami w celu weryfikacji podanych przez niego danych. W przypadku niepotwierdzenia podanych przez Uczestnika danych Uczestnik traci prawo świadczenia określonego w § 3 ust. 2.
 5. Organizator nie pobiera żadnych podatków w związku z przyznaniem świadczenia określonego w § 3 ust. 2.
 6. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu uzyskanie świadczenia określonego w § 3 ust. 2 niezgodnie z niniejszym regulaminem Uczestnik bez dodatkowego powiadomienia traci prawo do świadczenia określonego w § 3 ust. 2.

§ 4 Postępowanie Reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Promocją należy kierować na poniższy adres: Medpartner sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu przy ul. Granicznej 3, 62 – 030 Luboń.
 2. Reklamację należy nadsyłać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, którego dotyczy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
 4. Decyzje dot. zgłoszonej reklamacji są ostateczne.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora. Z Regulaminem można również zapoznać się w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji i treści Regulaminu
  w trakcie trwania Promocji, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronach internetowych Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości
  w połączeniach telefonicznych lub mailowych określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w przypadku odebrania połączeń przez osoby nieuprawnione. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników postępujących niezgodnie
  z zasadami wymienionymi w tym Regulaminie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia, przerwy oraz opóźnienia w działaniu urządzeń technicznych i sieci telekomunikacyjnych, przy pomocy, których przeprowadzana jest Promocja.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Promocji. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Promocji lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do świadczenia określonego w § 3 ust. 2 i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania świadczenia określonego w § 3 ust. 2.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 7.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

ORGANIZATOR